Sistemas SAM


4_1547641831-69002577d53f5b1c75b842e9a39c4bb0.jpg

Sistema de misiles tierra-aire (SAM) S-125 (Pechora)

2_1547641755-b886cae71752a09c995329c2fdc2b4b2.jpg

Sistema SAM 2K12-ML (Kvadrat-ML)

s75-edited_1553180887-319782b1361934bbce5e8824c2c1f966.jpg

Sistema SAM S-75M3-ML (Volga-ML)